Kategorier
Informasjon

Årsmøte Aktiv KBK

Styret kaller herved inn til årsmøte for Aktiv Kickboxingklubb søndag 8.mars klokken 15.00 på Kampsporthuset, Hinnasvingene 55, 4020 Stavanger.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2-21.Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret aktiv.kickboxing@gmail.com senest 23.februar. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.Klubben trenger ildsjeler som ønsker å være med å tilrettelegge og videreutvikle et godt treningsmiljø for kickboxere i Stavanger.Vel møtt!Med vennlig hilsen,Styre i Aktiv Kickboxingklubb

Kategorier
Informasjon

Ny Lov for Aktiv KBK fra 01.01.2020

Idrettstinget er Norges Idrettsforbunds høyeste myndighet.
På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft fra 1. januar 2020. 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. 

Aktiv Kickboxingklubb lov er oppdatert slik at denne er i samsvar med den nye lovnormen fra NIF.